Sygnaliści – to już finisz? …

0
(0)

Wiele wskazuje na to, że tak – chyba zakończymy już ten proces odpowiednimi podpisami. Projekt ustawy został zatwierdzony przez Radę Ministrów 2 kwietnia, 17 kwietnia trafił do sejmu i został przyjęty w dniu 23 maja br. Teraz już tylko senat i podpis prezydenta (czy aby na pewno 'tylko’ – to się zobaczy …)

Opóźnienie w stosunku do dyrektywy europejskiej – 2 lata. W kwietniu br. zasądzona została przez Komisję Europejską kara 7 mln EUR ryczałtu i 40 tys. EUR dziennie za brak wdrożenia wymaganych regulacji. Jak informuje nas rząd:

O samej ustawie dyskutujemy już długo, więc tak tylko ku pamięci w dużym skrócie. Zgłoszeniu podlegają działania (lub brak działań) z zakresu:

 • Zamówień publicznych
 • usług, produktów i rynków finansowych
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
 • bezpieczeństwa transportu
 • ochrony środowiska
 • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego
 • bezpieczeństwa żywności i pasz
 • zdrowia i dobrostanu zwierząt
 • zdrowia publicznego
 • ochrony konsumentów
 • ochrony prywatności i danych osobowych
 • bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
 • interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
 • rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych

Pamiętajmy też o wykluczeniach, zapisy ustawy nie obowiązują w zakresie:

 • przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • tajemnicą związaną z wykonywaniem zawodów medycznych oraz prawniczych
 • tajemnicą narady sędziowskiej
 • postępowaniem karnym, w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy
 • rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności
 • zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 roku w ramach prawa zamówień publicznych, których ustawa nie obejmuje

Ustawa (przyjęty tekst) zobowiązuje firmy zatrudniające powyżej 50 osób oraz podmioty wykonujące działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska, objętych zakresem stosowania aktów prawnych Unii Europejskiej wymienionych w części I.B i II załącznika do dyrektywy 2019/1937 (bez względu na wielkość zatrudnienia). Przepis obowiązuje również jednostki samorządu terytorialnego z wyjątkiem gmin lub powiatów mających mniej niż 10 tys. mieszkańców.

A więc – sygnaliści na start!

Grzegorz Pająk

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *